วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

โครงการ Road Show การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

    การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนต้องสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

     ฉะนั้นอาจารย์จึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมเทคโนโลยี และการเรียนรู้ของนักศึกษา 

     นอกจากนี้ นักศึกษาควรมีทักษะดังนี้ 

1) การคิดอย่างมีวิจราณญาณ(Critical thinking) และแก้ปัญหา

 2) ความสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ในลัษณะเครือข่าย

 3) ความว่องไวและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

 4) ความคิดริเริ่มและสามารถดำเนินงานได้เบ็ดเสร็จเหมือนเป็นผู้ประกอบการ

 5) การสื่อสารทั้งการพูดหรือการเขียน

 6) ความอยากรู้อยากเห็นและมีจิตนาการ
ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน และนอกจากนี้แนวโน้มของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยอาศัยปรัชญาการสอนและทฤษฏีการเรียนรู้ เช่น

 ทฤษฏีการเรียนรู้แบบสรรค์สร้างความรู้ (Constructivism)
 การจัดการเรียนการสอนแบบ 4MAT
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5 E (Inquiry Cycle)
 การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Method)
 การเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)
 การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-base Learning: PBL)

 การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)

 การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-Based Approach) เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนกระทบต่อบทบาทของอาจารย์ให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 จาก ..โครงการ Road Show การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1 ความคิดเห็น:


  1. ครูผู้สอนในระดับตำ่กว่าอุดมศึกษาสามารนำกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่อาศัย สื่อ ICT มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเปลี่ยนรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆที่ครูเป็นผุ้สอนให้เด็กทำตาม เป็นผู้จัดการระบบและบอบหมายให้เด็กทำ โดยอาศัยสื่อในการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง แล้วครูคอยช่วยเหลือ เอาเวลาที่ใช้สอนในห้องเรียนไว้สำหรับจัดกลุ่มทำกิจกรรมของนักเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือแก้ปัญหา อย่าลืมว่าในปัจจุบันเรานำสื่อเหล่านี้มาใช้ยังไม่ถูกทางและยังไม่คุ้มค่ากับการคิดค้นที่ผู้คิดค้นได้มอบไว้ให้เราอย่างหาค่ามิได้

    ตอบลบ